Nytt förslag till detaljplan i Leksand

Vår Vision för det nya kvarteret består av “en småskalig del med fyravåningshus samt ett högre tvådelat parti närmast rondellen i broänden. Arkitekturen knyter väl an till Dalarnas traditionella byggnation, men med en modern touch. Volymernas utformning och fasadernas materialval kommer att ge en spänning och en intressant resa när man närmar sig byggnaderna och upptäcker spelet mellan kulörnyanser och detaljutformning.”

Faluröda fasader, max sex våningar och bestämmelser som hårdare styr byggnadernas utseende. Det är några av de ändringarna som Leksands kommun gjort i förslaget till ny detaljplan för Åkerö brofäste.

– Vi har gjort en sammanvägning av olika intressen och tagit till oss av de många synpunkter som kommit in. Utifrån det har vi gjort ändringar i förslaget, som ställs ut för granskning från 4 juni, säger Sebastian Larsson (M), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad.

Större ändringar som gjorts i förslaget
Utskottet för samhällsbyggnad tog beslut om ändringarna i detaljplanen vid sitt möte den 23 maj.

Två av de större ändringarna som gjort i förslaget är:
Våningsantalet ändras till högst sex våningar
Antalet våningar i den norra delen av planområdet närmast Leksandsbron ändras från högst åtta till högst sex våningar. I övriga delar tillåts högst fyra våningar. Även fortsättningsvis möjliggör totalhöjden byggnation med trästomme.

Krav på fasaden:
Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas utseende har lagts till i förslaget. Tillåten färgsättning på fasad har ändrats till enbart faluröda nyanser med detaljer i grå kulör. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre möjliga enligt detaljplanen. Endast röda sadeltak tillåts och det möjliggörs även för solpaneler.

Vad händer nu? Granskningen av förslaget sker i juni, mellan den 4 – 28 juni. Då kommer samtliga handlingar att finnas utställda för granskning på kommunens hemsida, i kommunhusets foajé och på Leksands kulturhus.

Illustration som visar alla stegen i planprocessen: förtida programsamråd, programsamråd, planprogram, planförslag, samråd, bearbetning, granskning, bearbetning, antagande, laga kraft.