Integritetspolicy

1 Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Lillskär AB (”Lillskär”). Lillskär vill med denna integritetspolicy visa hur Lillskär säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta eftersom din personliga integritet, skyddet av dina personuppgifter samt ditt fortsatta förtroende är viktigt för oss.

I denna integritetspolicy informeras du om hur Lillskär behandlar och använder personuppgifter om dig i din egenskap av kund, spekulant, arbetssökande eller i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund eller samarbetspartner till Lillskär. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Lillskär.

Vid frågor om Lillskärs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Lillskär genom att skicka ett e-postmeddelande till patric.sandberg.helenius@lillskar.com.

2 Personuppgiftsansvarig

Lillskär Aktiebolag, org.nr. 556980-9964, Svartbäcksgatan 10, 753 20 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Lillskär finns nedan under stycket ”Kontakt”.

Denna integritetspolicy omfattar också behandlingen av personuppgifter i Lillskärs helägda dotterbolag Lillskär Projektutveckling AB, org. nr. 559001-9732 och Lillskär Produktion AB, org. nr. 559167-5151, som också är personuppgiftsansvarig avseende bolagets behandling av personuppgifter. Beteckningen Lillskär omfattar fortsättningsvis i denna integritetspolicy både Lillskär AB, Lillskär Projektutveckling AB och Lillskär Produktion AB.

3 Varför behandlar Lillskär dina personuppgifter?

3.1 För dig som är kund eller företagsrepresentant för kund

I samband med att du som kund köper en bostad i våra fastighetsprojekt eller representerar ett företag eller bostadsrättsförening som t ex hyr eller köper en lokal eller bostad i våra fastighetsprojekt behandlar Lillskär personuppgifter om dig. Om du har ingått ett bokningsavtal eller förhandsavtal avseende något av Lillskärs projekt bedömer Lillskär dig och behandlar dina personuppgifter som för en kund. Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag eller bostadsrättsförening du representerar alternativt från den mäklare eller mäklarfirma som Lillskär samarbetar med. Lillskär kan även få personuppgifter om dig från Lillskärs övriga samarbetspartners.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Kunna hålla kontakten med kunden eller företagsrepresentanten för att bemöta kundens frågor under fastighetsprojektet samt för att kunna leverera slutprodukt och administrera förmedlingen av denna slutprodukt, t ex bostadsrättslägenhet. Personnummer behandlas enbart för säker identifiering vid ingående av förhandsavtal, upplåtelseavtal och andra avtal som Lillskär behöver ingå med kunden för att kunna leverera slutprodukten.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lillskärs och ditt berättigade intresse av att administrera relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och Lillskär (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Uppfylla författnings-reglerade krav, exempelvis bokföringskrav och genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Lillskärs rättsliga förpliktelser.


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, dock ej personnummer.

Syfte med behandlingen
Möjliggöra marknadsföring av och kommunikation om Lillskärs fastighetsprojekt.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter och fastighetsprojekt till det företag som du representerar/till dig som privat kund (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t ex för att hantera klagomål som framkommer i en rättstvist.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att tillvarata sin rätt, fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, personnummer (om privat kund), adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
För att teckna abonnemang för kundernas räkning hos el- och värmeleverantörer, leverantörer av telefoni, bredband och tv m.fl.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lillskärs och ditt berättigade intresse av att leverera en slutprodukt i enlighet med kundernas förväntningar och önskemål (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Betalningsinformation”, såsom bankuppgifter m.m.

Syfte med behandlingen
För att kunna motta betalning från dig (endast avseende privata personer som har en direkt kundrelation med Lillskär).

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.


Kategorier av personuppgifter
”Uppgifter från kreditupplysning” (samlas
in avseende samarbets-partners enbart om betalningar utförs eller ska utföras som led i samarbetet)

Syfte med behandlingen
För att kunna driva in obetalda fakturor av kunder.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.


Kategorier av personuppgifter
”Uppgifter om dina tillval” såsom uppgifter om materialval, val av vitvaror och designrelaterade tillval i bostadsrätter och lokaler. Tillvalen framkommer bl. a i en tillvalssammanställning. (Samlas inte in avseende företagsrepresentanter)

Syfte med behandlingen
För att kunna leverera rätt slutprodukt till dig som kund.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.


Kategorier av personuppgifter
”Känsliga uppgifter som behandlas i en relationshandling” såsom handikappanpassningar i t ex en bostadsrättslägenhet, uppgifter om eventuell skyddad adress i folkbokföringen m.m.

Syfte med behandlingen
För att kunna leverera rätt slutprodukt till dig som kund.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Genomföra nöjdhetsundersökningar och andra undersökningar rörande Lillskärs kommunikation och visningar av objekt och fastighetsprojekt.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att få information om din uppfattning av våra produkter och marknadsföring av dessa.

3.2 För dig som är spekulant (potentiell kund)

I samband med att du kontaktar Lillskär avseende objekt du är intresserad av behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av spekulant. Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom t ex hemsidan för det företag du representerar. Lillskär kan även få personuppgifter om dig från Lillskärs övriga kunder eller samarbetspartners.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
För att administrera intresseanmälningar avseende vissa objekt och Lillskärs fastighetsprojekt.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lillskärs och ditt berättigade intresse av att administrera din intresseanmälan och relationen mellan dig, eller organisationen du representerar, och Lillskär (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Möjliggöra marknadsföring av och kommunikation om Lillskärs fastighetsprojekt, bl.a. baserat på tidigare visat intresse.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter och fastighetsprojekt till det företag som du representerar/till dig som privat kund, särskilt att kunna informera om och marknadsföra objekt och fastighetsprojekt baserat på tidigare visat intresse (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Syfte med behandlingen
Genomföra nöjdhetsundersökningar och andra undersökningar rörande Lillskärs kommunikation och visningar av objekt och fastighetsprojekt.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att få information om din uppfattning av våra produkter och marknadsföring av dessa.

3.3 För dig som söker anställnings hos Lillskär

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och titel.

Syfte med behandlingen
Kunna hålla kontakten och boka in eventuella intervjuer med arbetssökande.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att rekrytera och anställa personal (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Uppgifter om kompetens och utbildning”, såsom personligt brev, CV, betyg och intyg av olika slag.

Syfte med behandlingen
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att anställda rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Lillskär (intresseavvägning).

3.4 För dig som är företagsrepresentant för företag eller annat organ som är samarbetspartner till Lillskär

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag eller organ som du representerar i samband med att det företag eller organ som du representerar samarbetar med Lillskär.

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel.

Syfte med behandlingen
Kunna hålla kontakten med en representant för företaget eller organet för att kunna samarbeta i fråga om byggnation av Lillskärs fastighetsprojekt, försäljningen av objekt m.m.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lillskärs berättigade intresse av att administrera relationen och samarbetet mellan dig, företaget eller organet som du representerar, och Lillskär (intresseavvägning).


Kategorier av personuppgifter
”Person- och kontaktinformation”, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel.

Syfte med behandlingen
Uppfylla författnings-reglerade krav, exempelvis ansöka om bygglov.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Lillskärs rättsliga förpliktelser.

3.5 För dig som besöker Lillskärs hemsida

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter
”Enhetsinformation”, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande.

Syfte med behandlingen
För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur vår hemsida (www.lillskar.com) används.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners (intresseavvägning).

4 Lagringstid

Lillskär kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Lillskär är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Lillskär rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Lillskär bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Lillskär får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

5 Överföring av personuppgifter till tredje part och tredjeland

Lillskär lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Lillskärs åtagande mot dig. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Av nedanstående tabell framgår situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Leverantör av molntjänst
Lillskär lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören (bl.a. Microsoft och Google) av den molntjänsten.

Leverantörer och samarbetspartners
Lillskär kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Lillskär.

Mäklare och mäklarfirmor
Personuppgifter kan komma att överlämnas till mäklare och mäklarfirmor i samband med försäljning och marknadsföring av objekt i Lillskärs fastighetsprojekt.

Bostadsrättsföreningar
Lillskär bildar och sitter under en interimsperiod med i bostadsrättföreningar för deras fastigheter. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till dessa bostadsrättföreningar i samband med slutskedet av ett fastighetsprojekt. Syftet för utlämnandet av personuppgifter är att bostadsrättsföreningarna ska kunna hantera sina skyldigheter i förhållande till bostadsrätts-innehavarna i fastigheten.

Myndigheter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Lillskär strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Lillskär överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Lillskär att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Lillskär använder molntjänstleverantören Microsoft, med servrar i USA, för lagring av data. Genom Lillskärs användning av Microsofts tjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som Lillskär samlar in om dig genom din användning av Lillskär webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Lillskär har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Microsofts och Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

6 Sociala Medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Lillskär är syftet med behandlingen att befintliga kunder, samarbetspartners och potentiella kunder till Lillskär ska kunna interagera och ha kontakt med Lillskär via sociala medier. Detta för att bidra till bl.a. en nära relation till kunder och samarbetspartners där Lillskärs kundservice är lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Lillskärs berättigade intresse av att marknadsföra sina objekt och fastighetsprojekt till befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning).

7 Dina rättigheter

Under förutsättning att Lillskär är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information ska vara skriftlig och skickas till Lillskär på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Lillskär kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Lillskär är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt har en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Lillskär, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Lillskär (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta Lillskär om du är missnöjd med Lillskärs behandling av dina personuppgifter, så kommer Lillskär att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Lillskär, och Lillskär strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Lillskär ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som kommer att ändra namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018.

8 Cookies

Lillskär använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.lillskar.com samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service.

9 Länkar till andra hemsidor

På www.lillskar.com kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Lillskär inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Lillskär tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från www.lillskar.com.

10 Kontakt

Har du frågor om hur Lillskär hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Lillskär på patric.sandberg.helenius@lillskar.com, via telefon på 070-397 52 33, eller via brev på Lillskär AB, Svartbäcksgatan 10, 753 20 Uppsala.

11 Ändringar

Lillskär har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Lillskär att publicera den justerade integritetspolicyn på www.lillskar.com med information om när ändringarna träder ikraft.